Všeobecné obchodné podmienky


obchodnej spoločnosti PPG Deco Slovakia, s.r.o. , IČO 31 633 200 , so sídlom Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vl. č. 3950/L (ďalej len „predávajúci“)

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu predávajúceho umiestneného na webovej adrese www.domyfarieb.sk.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod (ďalej len „VOP“) predávajúceho upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) medzi predávajúcim a fyzickou osobou spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) a v súlade s ustanovením § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ Obchodný zákonník“) medzi predávajúcim a fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom on-line obchodu predávajúceho (ďalej len „internetový obchod“) umiestneného na webovej adrese www.domyfarieb.sk (ďalej len „webová stránka“).
  2. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára spôsobom upraveným v článku 2 a článku 3 týchto VOP. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy. Ustanovenia kúpnej zmluvy, ktoré sa odchyľujú od ustanovení VOP, majú prednosť pred ustanoveniami VOP. 
  3. V prípade kupujúceho – podnikateľa, ktorý má s predávajúcim uzatvorenú Rámcovú kúpnu zmluvu, majú ustanovenia Rámcovej kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP, ak nie je výslovne uvedené inak. 
  4. Spotrebiteľom sa pre účely týchto VOP rozumie každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak jedná (ďalej len „spotrebiteľ“). Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa spravujú ustanoveniami občianskeho zákonníka, a ďalšími zákonmi, najmä zákonom 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“). 
  5. Podnikateľom sa pre účely týchto VOP rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva samostatne na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa tiež považuje osoba zapísaná v obchodnom registri. Predpokladá sa, že podnikateľom je tiež osoba, ktorá má na podnikanie živnostenské alebo iné oprávnenie (ďalej len „podnikateľ“). Právne vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom sa spravujú ustanoveniami obchodného zákonníka. 
  6. Predajňou predávajúceho je predajňa priamo prevádzkovaná predávajúcim uvedená v zozname predajní predávajúceho zverejnenom na webových stránkach a ktorá súčasne umožňuje výdaj tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu (označená ako výdajňa e-shopu) (každá samostatne ďalej len „predajňa“). Zoznam predajní môže predávajúci kedykoľvek jednostranne zmeniť.
  7. Tieto VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy, ktoré kupujúci uzatvára online alebo osobne s partnerskými predajňami predávajúceho. Partnerskou predajňou je predajné miesto zo siete Dom farieb, ktorá je prevádzkovaná inou osobou ako predávajúcim a nie je uvedená v zozname predajní predávajúceho
  8. Osoby mladšie ako 18 rokov nie sú oprávnené nakupovať tovar označený a klasifikovaný ako nebezpečný tovar. V prípade pochybností môže predávajúci požadovať preukázanie veku kupujúceho pri dodaní tovaru a pri jeho nepreukázaní odmietnuť uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo od už uzatvorenej kúpnej zmluvy s okamžitou platnosťou odstúpiť. 
  9. Tovarom sa rozumejú predovšetkým farby, laky, príslušenstvo a ďalší sortiment predávajúceho, ktorý je ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu
 2. REGISTROVANÍ KUPUJÚCI A ZÁKAZNÍCI BEZ REGISTRÁCIE
  1. Kupujúci sa môže v internetovom obchode zaregistrovať. Registráciu možno vykonať prostredníctvom webovej stránky. Na základe registrácie je kupujúcemu zriadený u predávajúceho používateľský účet (ďalej len „registrovaný kupujúci“). 
  2. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Registrovaný kupujúci sa môže do svojho používateľského účtu prihlasovať cez rozhranie webovej stránky. Prostredníctvom svojho používateľského účtu môže registrovaný kupujúci objednávať tovar. Registrovaný kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám ani tretím osobám oznamovať svoje používateľské meno alebo heslo.
  3. Registrovanému kupujúcemu, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu prostredníctvom svojho používateľského účtu, môže predávajúci ponúknuť rôzne zľavy a výhodnejšie cenové podmienky. 
  4. Kupujúci – podnikatelia môžu využívať internetový obchod ako registrovaní kupujúci prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu po zadaní svojej prihlasovacej e-mailovej adresy a svojho hesla. V takom prípade im bude pri objednávaní tovaru automaticky vygenerovaná zľava z kúpnej ceny, ktorú majú dohodnutú v Rámcovej kúpnej zmluve. V rámci svojho zákazníckeho účtu môžu kupujúci – podnikatelia akceptovať aj iné individuálne cenové ponuky alebo podobné akcie predávajúceho a objednávať tovar prostredníctvom internetového obchodu za takto dohodnutých podmienok. Bez registrácie môžu kupujúci – podnikatelia využívať internetový obchod len na základe týchto VOP bez akýchkoľvek špeciálnych cien alebo iných individuálnych podmienok. 
  5. Predávajúci je oprávnený zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade porušenia povinností z ktorejkoľvek kúpnej zmluvy registrovaným kupujúcim, alebo v prípade ak registrovaný kupujúci cez svoj používateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov neuzavrel žiadnu kúpnu zmluvu.
  6. Kupujúci môže tovar v internetovom obchode objednávať aj bez registrácie ako neregistrovaný kupujúci, a to vyplnením príslušného objednávkového formulára. 
  7. Pri registrácii a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. Registrovaný kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v jeho používateľskom účte hneď ako dôjde k akejkoľvek zmene týchto údajov. 
 3. KÚPNA ZMLUVA
  1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu. Kupujúci sa kúpnou zmluvou zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
  2. Akýkoľvek tovar ponúkaný alebo prezentovaný v internetovom obchode predávajúceho nepredstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predstavuje až objednávka kupujúceho. 
  3. Predmetom kúpnej zmluvy sú jednotlivé produkty, ktoré si kupujúci vyberie z ponuky tovaru v rámci internetového obchodu vložením do nákupného košíka, potvrdí ich objednávku a objednávka bude prijatá predávajúcim. Dodacia doba pri tovare, ktorý má predávajúci na sklade, je do 7 pracovných dní. V prípade tovaru, ktorý predávajúci nemá na sklade, bude dodacia doba oznámená kupujúcemu po špecifikácii doby dodania zo strany dodávateľa tovaru. 
  4. Kupujúci môže uskutočniť objednávku prostredníctvom svojho používateľského účtu alebo vyplnením objednávkového formulára bez nutnosti predchádzajúcej registrácie a zriadenia používateľského účtu. Podmienkou odoslania objednávky predávajúcemu je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil a súhlasí s týmito VOP a potvrdenie, že sa zoznámil s podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov predávajúceho. Kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“ odošle kupujúci objednávku predávajúcemu. 
  5. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automatické potvrdenie o tom, že objednávka bola odoslaná a predávajúci objednávku eviduje. Doručením potvrdenia nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.
  6. Kúpna zmluva je uzavretá vtedy, keď predávajúci objednávku kupujúceho prijme. Objednávka je prijatá zaslaním potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, a to s informáciou, že objednaný tovar je pripravený na vyzdvihnutie. 
  7. Kupujúci môže zmeniť alebo zrušiť objednávku, pokiaľ nie je uzavretá kúpna zmluva. Zmeniť alebo zrušiť objednávku možno e-mailom s využitím kontaktných údajov kupujúceho uvedených v čl. 10 VOP.
  8. Predávajúci si vyhradzuje právo zaslať kupujúcemu namiesto prijatia objednávky návrh na zmenu kúpnej zmluvy (ďalej len „ponuka“). Ponuku môže predávajúci uskutočniť najmä v prípade, že požiadavkám uvedeným v objednávke nemožno vyhovieť z dôvodu nedostatku objednaného tovaru. 
  9. Ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy. Nová kúpna zmluva je uzavretá, hneď ako je potvrdená zo strany kupujúceho na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v ponuke.
  10. Predávajúci je oprávnený uskutočniť návrh na zmenu kúpnej zmluvy aj v prípade, ak dôjde k zjavnej administratívnej alebo technickej chybe spočívajúcej najmä v zlom uvedení ceny tovaru v internetovom obchode. V takom prípade informuje predávajúci kupujúceho o tejto chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu novú ponuku. Pri zistení takejto administratívnej alebo technickej chyby po uzavretí kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený bez zbytočného odkladu od kúpnej zmluvy alebo jej časti odstúpiť.
  11. Registrovaný kupujúci bude mať v rámci svojho používateľského účtu kedykoľvek prístup k informáciám o všetkých svojich objednávkach. Neregistrovaní kupujúci dostanú oznámenie o prijatej objednávke (návrhu kúpnej zmluvy) e-mailom a pri dodaní tovaru súčasne obdrží jej papierovú verziu. Kupujúci si súčasne môže kópiu kúpnej zmluvy vyžiadať od predávajúceho aj dodatočne (kúpne zmluvy budú u predávajúceho archivované minimálne 3 roky).
 4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Platná kúpna cena tovaru je cena tovaru uvedená v internetovom nákupnom košíku pred potvrdením objednávky zo strany kupujúceho podľa čl. 3.4 VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť cenu tovaru aj po odoslaní objednávky kupujúcim, ak dôjde k zmenám podmienok dodávateľov predávajúceho. Takáto zmena ceny je považovaná za novú ponuku.
  2. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
   • platobnou kartou online (po odoslaní objednávky bude kupujúci presmerovaný na zabezpečené online rozhranie pre platbu platobnou kartou),
   • v hotovosti či platobnou kartou (pri osobnom odbere v predajni), alebo
   • na základe faktúry postupom podľa čl. 4.3 VOP (iba registrovaný kupujúci – podnikateľ).
  3. Predávajúci je oprávnený registrovanému kupujúcemu – podnikateľovi umožniť odber tovaru v rámci kreditného limitu dohodnutého na základe Rámcovej kúpnej zmluvy, t. j. stanoviť kupujúcemu maximálnu cenu tovaru, ktorý môže kupujúci zaplatiť v dohodnutej dobe splatnosti po odobratí na základe faktúry vystavenej predávajúcim. 
  4. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu v rámci vernostného programu podľa čl. 2.4 VOP nie je možné kombinovať s inými zľavami, pokiaľ nie je v ponuke príslušného tovaru uvedené inak. Akčné ceny tovaru platia výlučne počas trvania akcie alebo do vypredania zásob. 
  5. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú uhradením v hotovosti, uhradením prostredníctvom platobnej karty pri platbe v predajni (potvrdenie úspešnej transakcie) alebo online prostredníctvom platobnej brány alebo uhradením faktúry v prípade platby podľa čl. 4.3 VOP. V prípade kupujúceho – podnikateľa, ktorý odoberá tovar v rámci dohodnutého kreditného limitu, sa kúpna cena považuje za zaplatenú pripísaním finančných prostriedkov vo výške kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený na faktúre vystavenej predávajúcim.
  6. Vlastníkom tovaru sa kupujúci stane až úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím tovaru od predávajúceho alebo externého prepravcu. 
  7. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH, po vložení do košíka bude celková cena vždy uvedená tak, že popri celkovej cene s DPH bude uvedená aj cena bez DPH a suma DPH. 
  8. Pri prevzatí tovaru vo zvolenej predajni dostane kupujúci daňový doklad o predaji (faktúru alebo skrátený daňový doklad). 
 5. DODACIE PODMIENKY
  1. Tovar bude kupujúcemu dodaný podľa jeho výberu uskutočneného pri objednávke:
   • prostredníctvom osobného odberu kupujúcim v predajni predávajúceho uvedenej v zozname predajní. Výber predajne pre osobný odber vykoná kupujúci v objednávkovom formulári; alebo
   • externým prepravcom, ktorého zabezpečí predávajúci. V tomto prípade znáša riziko a náklady spojené s týmto spôsobom dopravy kupujúci. 
  2. Osobný odber tovaru v predajni
   1. Kupujúci bude o uložení tovaru na vyzdvihnutie v predajni informovaný prostredníctvom správy zaslanej na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke alebo prostredníctvom sms na telefónne číslo uvedené v objednávke. Ak sa tak predávajúci a kupujúci dohodli, predávajúci je oprávnený pripraviť tovar na vyzdvihnutie aj po častiach a informovať kupujúceho o možnosti prevzatia časti tovaru.
   2. Kupujúci je povinný si tovar určený na osobný odber vyzdvihnúť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď mu predávajúci odošle výzvu na vyzdvihnutie tovaru, ak si na príslušnej predajni nedohodne iný termín dodania. Nevyzdvihnutím tovaru v lehote podľa týchto VOP alebo v inej medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutej lehote, kúpna zmluva automaticky zaniká (rozväzovacia podmienka). V prípade, ak predávajúci pripravil tovar na vyzdvihnutie po častiach, dôjde k splneniu kúpnej zmluvy až uplynutím lehoty na vyzdvihnutie poslednej položky (tovaru) podľa kúpnej zmluvy.
   3. V prípade osobného odberu je tovar kupujúcemu dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim v predajni predávajúceho.
  3. Dodanie tovaru externým prepravcom
   1. Kupujúci bude informovaný o nákladoch spojených s týmto typom dodania pred odoslaním objednávky a kupujúci bude povinný uhradiť tieto náklady spolu s kúpnou cenou tovaru.
   2. V prípade dodania tovaru prepravcom na adresu uvedenú kupujúcim v kúpnej zmluve (objednávke) je kupujúci povinný prevziať tovar na tejto adrese od prepravcu.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť dostupnosť konkrétneho spôsobu doručeniav závislosti od konkrétneho sortimentu a objednaného množstva.
  5. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty uvedenej v potvrdení objednávky v prípade mimoriadnych udalostí, problému s dodávkami od jeho dodávateľov alebo z iných objektívnych príčin. O predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
  6. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho aj v prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar, hoci mu s ním bolo umožnené zaobchádzať. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. To neplatí, ak spôsobil škodu predávajúci porušením svojej povinnosti.
  7. Kupujúci berie na vedomie, že na niektoré druhy tovaru sa vzťahujú špeciálne pravidlá pre užívanie alebo bezpečnostný režim. Vyžadovaná produktová dokumentácia (najmä karty bezpečnostných údajov, vyhlásenie o zhode, technické listy alebo iné certifikáty) k takejto kategórii tovaru budú kupujúcemu na vyžiadanie zaslané v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Karty bezpečnostných údajov budú poskytnuté kupujúcemu bezplatne v tlačenej alebo elektronickej podobe pri prevzatí tovaru a sú tiež voľne prístupné (v prípade ich aktualizácie aj ich aktualizovaná verzia) na webovej stránke pri ponuke jednotlivých produktov alebo v sekcii Produktová dokumentácia. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že s takým spôsobom poskytnutia produktovej dokumentácie súhlasí a že sa s produktovou dokumentáciou pred uzatvorením kúpnej zmluvy zoznámil. 
  8. Predávajúci v internetovom obchode ponúka na predaj najmä farby, laky, riedidlá, príslušenstvo a ďalšie produkty, ktoré sú potrebné pri maľovaní a natieraní. Niektorý tovar je klasifikovaný ako nebezpečný tovar triedy 3 v zmysle medzinárodných dohôd o preprave, a to najmä ADR (Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí) a RID (Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru).
 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANEJ VECI VOČI KUPUJÚCEMU - SPOTREBITEĽOVI
  1. Zodpovednosť predávajúceho za vady predanej veci, nároky kupujúceho z vád, ako aj postup pri reklamácii upravuje reklamačný poriadok dostupný na nasledovnom linku: http://www.primalex.sk/285-reklamacny_poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“). Reklamačný poriadok je súčasťou týchto VOP.
 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY VOČI KUPUJÚCEMU – PODNIKATEĽOVI
  1. Ustanovenia Reklamačného poriadku s výnimkou primeraného uplatnenia článku 2 sa neuplatnia voči kupujúcemu – podnikateľovi. Zodpovednosť predávajúceho za vady voči kupujúcemu – podnikateľovi a nároky kupujúceho – podnikateľa z vád sa spravujú ustanoveniami § 420 a nasl. Obchodného zákonníka. 
  2. Predávajúci preberá voči kupujúcemu – podnikateľovi záväzok, že dodaný tovar bude spôsobilý na použitie na dohodnutý, resp. obvyklý účel počas doby použitia vyznačenej na obale jednotlivého výrobku (záruka za akosť).
  3. V prípade, že bol tovar kupujúcim – podnikateľom osobne vyzdvihnutý, zodpovednosť za vady je kupujúci – podnikateľ oprávnený uplatniť u predávajúceho prostredníctvom kontaktov uvedených v čl. 10 týchto VOP alebo osobne v predajni predávajúceho, v ktorej si tovar vyzdvihol.
  4. V prípade, že tovar bol kupujúcemu – podnikateľovi doručený dopravcom na miesto určené kupujúcim v kúpnej zmluve (objednávke), je kupujúci – podnikateľ oprávnený uplatniť u zodpovednosť za vady u predávajúceho prostredníctvom kontaktov uvedených v čl. 10 týchto VOP povinný zaslať tovar, ku ktorému si uplatňuje zodpovednosť za vady, na adresu distribučného centra predávajúceho uvedenú v článku 10.2. 
 8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY KUPUJÚCEHO – SPOTREBITEĽA
  1. Kupujúci – spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v lehote štrnástich dní. Táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou. V prípade kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, lehota na odstúpenie začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou.
  2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť nepoškodený tovar predávajúcemu, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia. Tovar je kupujúci povinný vrátiť osobne v predajni, v ktorej tovar zakúpil, alebo odoslaním poštou na svoje náklady a nebezpečenstvo na adresu distribučného centra predávajúceho uvedenú v čl. 10.2 týchto VOP. Vrátenie tovaru v inej predajni zo zoznamu predajní je možné len na základe predchádzajúcej telefonickej dohody s príslušnou predajňou. 
  3. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci oznámiť odstúpenie od zmluvy vyplnením formulára na odstúpenie od zmluvy (vzorový formulár tvorí prílohu č. 2 týchto VOP) s dokladom o predaji priamo na predajni, kde si objednaný tovar vyzdvihol, alebo môže vyplnený formulár vrátane kópie dokladu o predaji zaslať elektronickou poštou na kontaktný e-mail uvedený v čl. 10.3 týchto VOP. 
  4. Ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a v prípade, že bol tovar vrátený kupujúcim, kúpnu cenu vráteného tovaru a prípadné náklady na prepravu tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu, ktoré prijal od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy. Ak si kupujúci – spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší bežný spôsob prepravy tovaru ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúknutému spôsobu prepravy tovaru. Kúpna cena a prípadné náklady na prepravu tovaru budú vrátené na účet kupujúceho, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. 
  5. Náklady spojené s vrátením tovaru (najmä poplatky za poštové a prepravné služby pri zasielaní tovaru poštou alebo s využitím iného spôsobu prepravy) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ.
  6. Spotrebiteľ najmä nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy k tovaru:
   • ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, a to najmä v prípade predaja farieb tónovaných podľa priania a výberu kupujúceho priamo v predajni predávajúceho pred prevzatím tovaru,
   • ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, 
   • ktorého cena je závislá na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
   • v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ otvoril, ak môže otvorením dôjsť ku kontaminácii tovaru,
   • v ďalších zákonných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona o ohrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku.
  7. Kupujúci je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a pokiaľ možno v originálnom neotvorenom obale, v hodnote a v stave, v ktorom tovar prevzal. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné pre oboznámenie sa s tovarom s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
  8. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu č. 2 týchto VOP a súčasne je možné si stiahnuť jeho wordovú verziu na webovej stránke predávajúceho
 9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 
  1. Ohľadne zodpovednosti predávajúceho za škody či iné ujmy vzniknuté kupujúcemu – podnikateľovi v súvislosti s kúpnou zmluvou, jej uzatvorením, dodávkou tovaru alebo jeho použitím, či už založená zárukou, kúpnou zmluvou, zákonom alebo inak, predávajúci a kupujúci uvádzajú, že takáto prípadná škoda, ktorú možno s prihliadnutím na všetky okolnosti podľa ich vedomosti predvídať, nepresiahne kúpnu cenu tovaru uhradenú kupujúcim na základe príslušnej kúpnej zmluvy. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za akékoľvek následné alebo nepriame škody vrátane ušlého zisku. 
  2. Všetky práva k patentom, úžitkovým a priemyselným vzorom, obchodným názvom, firemným značkám, registrovaným označeniam alebo ochranným známkam zostávajú aj po predaji tovaru vo výhradnom vlastníctve predávajúceho alebo iného výrobcu dodávaného tovaru a kupujúci nie je oprávnený tieto práva využívať bez písomného súhlasu. 
 10. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO
  1. Kontaktné údaje predávajúceho: PPG Deco Slovakia, s.r.o., IČO 31 633 200, so sídlom Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vl. č. 3950/L, 
   e-mail: pomozeme@domyfarieb.sk
   Tč: +421 (41) 7078733
  2. Adresa distribučného centra predávajúceho na odoslanie vráteného tovaru:
   PPG Deco Slovakia, s.r.o.
   Logistické centrum Prešov, Petrovany – Vysielač 573, 082 53 Prešov
   E-mail: dl-lcp@ppg.com
   T. č.: +421 (51) 7480210
  3. Kontaktné údaje jednotlivých predajní predávajúceho sú uvedené v zozname predajní.
   Uvedené kontaktné údaje môže kupujúci použiť aj pre účely reklamácií, sťažností a podnetov.
 11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Prevádzkovateľom osobných údajov zákazníkov a ich zástupcov je spoločnosť PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v čl. 10.1 týchto VOP. 
  2. Ochrana osobných údajov sa riadi príslušnými právnymi predpismi (najmä Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679 – GDPR) a podmienkami spracovania osobných údajov uvedených vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov predávajúceho, ktoré sú dostupné na www.domyfarieb.sk
 12. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava , internetová adresa: www.soi.sk. Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  2. Spotrebiteľ má tiež právo začať mimosúdne riešenie sporov on-line prostredníctvom platformy ODR nachádzajúcej sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  3. Kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č.2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line) je Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika Tel.: +421 905 528 477, E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu,internetová adresa: https://esc-sr.sk.
 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. V prípade, že vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, riadi sa tento vzťah slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.
  2. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie VOP stane úplne alebo z časti neplatným, zdanlivým, neúčinným alebo nevymáhateľným, namiesto takéhoto ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel a účel sa takémuto neplatnému, zdanlivému, neúčinnému alebo nevymáhateľnému ustanoveniu čo najviac približuje. Ak takéto ustanovenie neexistuje a ak by príslušné ustanovenie bolo platné, účinné a vymáhateľné, keby bola jeho časť vymazaná, bude toto ustanovenie alebo jeho časť považované za vymazané v rozsahu, ktorý je potrebný pre platnosť, účinnosť a vymáhateľnosť VOP ako celku.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Na jednotlivé zmluvné vzťahy sa vždy použijú VOP v znení platnom k okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1. októbra 2022.
Príloha č. 1 k VOP

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným poštou alebo e-mailom na adresy uvedené v článku 10 VOP. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uvedený v prílohe č. 2 týchto VOP.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru k Vám od predávajúceho. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Prineste nám tovar späť osobne v predajni, v ktorej ste tovar zakúpili, alebo odošlite tovar poštou

na svoje náklady a nebezpečenstvo na adresu distribučného centra. Vrátenie tovaru v inej predajni zo zoznamu predajní, než je predajňa, v ktorej bol tovar zakúpený, je možné len na základe predchádzajúcej telefonickej dohody s príslušnou predajňou.

Vrátiť tovar ste povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Príloha č. 2 k VOP
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Posledná úprava: 18/09/2023


Sledujte nás aj na sociálnych sieťach

loader