1.    PREVÁDZKOVATEĽ VERNOSTNÉHO PROGRAMU
Prevádzkovateľom vernostného programu (ďalej v texte aj „spotrebiteľská akcia“) je prevádzkovateľ siete Dom farieb – spoločnosť PPG Deco Slovakia, s. r. o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, IČO: 31633200, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro vl.č.3950/L (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2.    ČLENSTVO VO VERNOSTNOM PROGRAME
 • Členom vernostného programu sa môže stať fyzická osoba staršia ako 16 rokov alebo právnická osoba (ďalej len „zákazník“), ktorá súhlasí so všeobecnými pravidlami, riadne vyplní registračný formulár a svojím podpisom vysloví súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • Vyplnením a podpísaním registračného formulára zákazník súhlasí s podmienkami členstva vo vernostnom programe a prehlasuje tým, že sa oboznámil so všeobecnými pravidlami. Po vyplnení registračného formulára získa zákazník kartu vernostného programu (ďalej len "vernostná karta") a je mu založené jeho vernostné konto.
 • Vernostná karta zostáva vo vlastníctve prevádzkovateľa a slúži na preukázanie členstva vo vernostnom programe a na zaznamenávanie bonusových bodov za vykonané nákupy. 
 • Členstvo vo vernostnom programe zaniká ukončením vernostného programu zo strany prevádzkovateľa alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, alebo žiadosťou o výmaz, a to buď poštou na adrese prevádzkovateľa, alebo na emailovej adrese pomozeme@domyfarieb.sk.  
 • Zánikom členstva vo vernostnom programe zároveň zaniká aj právo na uplatnenie všetkých výhod vyplývajúcich z vernostného programu.
 • Na vernostnom programe sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k organizátorovi vernostného programu, alebo sú k takýmto osobám vo vzťahu blízkych osôb. Nemôžu sa zúčastniť ani registrovaní maloobchodní zákazníci, ktorí nakupujú tovar za účelom jeho ďalšieho predaja. 
 
3.    VÝHODY VERNOSTNÉHO PROGRAMU PRE JEHO ČLENOV
Ak je oprávneným držiteľom vernostnej karty neregistrovaný zákazník*, je oprávnený využívať nasledovné výhody:
 • Zľava 5% na celý sortiment okrem drogérie.
 • Za každý nákup v predajniach Dom farieb, ktorého hodnota bude vyššia ako stanovená minimálna hodnota uvedená v bode 4 všeobecných pravidiel, získa oprávnený držiteľ karty body. Body je možné uplatniť pri každom ďalšom nákupe tak, že nazbieraná hodnota bodov je odrátaná  z hodnoty aktuálneho nákupu. Body sú vyjadrené v eurách. Spôsob prideľovania bodov je podrobnejšie opísaný v bode 4 týchto všeobecných pravidiel - PRIDEĽOVANIE BODOV ZA NÁKUP. 
Ak je oprávneným držiteľom vernostnej karty registrovaný zákazník**, je oprávnený využívať nasledovné výhody: 
 • Za každý nákup v predajniach Dom farieb, ktorého hodnota bude vyššia ako stanovená minimálna hodnota uvedená v bode 4 všeobecných pravidiel, získa oprávnený držiteľ karty body. Body je možné uplatniť pri každom ďalšom nákupe tak, že nazbieraná hodnota bodov je odrátaná  z hodnoty aktuálneho nákupu. Body sú vyjadrené v eurách. 
Spôsob prideľovania bodov je podrobnejšie opísaný v bode 4 týchto všeobecných pravidiel - PRIDEĽOVANIE BODOV ZA NÁKUP. 

*Neregistrovanými zákazníkmi pre účely tohto vernostného programu sú zákazníci neregistrovaní v živnostenskom alebo obchodnom registri, ktorí nakupujú tovar pre svoju vlastnú spotrebu. 
**Registrovanými zákazníkmi pre účely tohto vernostného programu sú zákazníci registrovaní v živnostenskom alebo obchodnom registri.


4.    PRIDEĽOVANIE BODOV ZA NÁKUP
Člen vernostného programu zbiera body za každý svoj nákup (každý nákup je bodovaný zvlášť), ktoré sa automaticky pripisujú na vernostnú kartu. Body sa kumulujú automaticky hneď pri nákupe.  
Body sa prideľujú z hodnoty nákupu po uplatnení zliav.
Za každú desať eurovú hodnotu nákupu získa zákazník body vo výške 0,10 €.

Príklady udeľovania bodov:
 • za nákup nad 10 € získajú 0,10 €
 • za nákup nad 20 € získajú 0,20 €
 • atď.
Podmienkou pre čerpanie nazbieraných bodov registrovaným zákazníkom je vyrovnané saldo, teda úhrada všetkých splatných záväzkov. 
Registrovaní zákazníci si body môžu vyčerpať len pri nákupe v hotovosti.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku bodov v priebehu trvania vernostného programu, pričom táto zmena nadobudne účinnosť uverejnením na stránke www.domyfarieb.sk

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neuznať body a odpočítať z vernostného konta člena, ktoré neboli načítané v súlade s týmito všeobecnými pravidlami, najmä body, ktoré boli získané z dôvodu technickej chyby systému, omylu, body, ktoré boli načítané v súvislosti so zrušením transakcií.

5.    TRVANIE VERNOSTNÉHO PROGRAMU
Vernostný program prebieha na predajniach Dom farieb na území Slovenskej republiky so začiatkom od 09.03.2016 až do odvolania. 
Zoznam predajní je uvedený v prílohe č.1 týchto všeobecných pravidiel.

6.    ÚČASŤ V SPOTREBITEĽSKEJ AKCII, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účasť v spotrebiteľskej akcii je dobrovoľná, kedy člen účasťou v spotrebiteľskej akcii súčasne vyslovuje súhlas s jej všeobecnými pravidlami. Vyhlásenie spoločnosti PPG o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa zákona § 14  Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bol poskytnutý prevádzkovateľovi PPG Deco Slovakia, s. r. o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, IČO 31633200 za účelom účasti vo vernostnom programe prevádzkovateľa. Tento súhlas sa udeľuje po celú dobu trvania účasti vo vernostnom programe a 2 roky po jeho ukončení na účely vernostného programu pre potreby realizácie spotrebiteľskej akcie a jej vyhodnotenia a na zasielanie obchodných oznámení o ponuke tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty alebo služby krátkych správ (SMS). Súhlas dotknutá osoba udelila dobrovoľne a možno ho kedykoľvek písomne odvolať formou listu organizátorovi spotrebiteľskej akcie alebo elektronicky na e-mailovej adrese pomozeme@domyfarieb.sk. Súhlas dotknutá osoba udelila pri registrácii do vernostného programu na registračnom formulári. 

Účastník spotrebiteľskej akcie zároveň prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami podľa §19 a §20 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených nižšie: 
Informácia o spracúvaní osobných úd​ajov
Pre informačný systém: IS vernostný program
Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.
Identifikačné a kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je PPG Deco Slovakia, s. r. o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, IČO 31633200.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov.

Mgr. Ľubica Porubänová, lubica.porubanova@proenergy.sk , +421 948 298 231


1.    Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je: poskytovanie vernostného programu dotknutej osobe
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany sa nevykonáva.

2.    Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: účastníci vernostného programu
Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo

3.    Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom, ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
 
Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Social Lions, s.r.o. 
Břehová 8,
110 00 Praha 1
Česká republika
§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

4.    Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácie
Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5.    Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

6.    Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, t. j. po celú dobu trvania účasti vo vernostnom programe a po dobu 2 rokov po jeho ukončení, prípadne do odhlásenia z vernostného programu a po dobu 2 rokov po odhlásení. 

7.    Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním ani obdobným spôsobom založeným na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8.    Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu pomozeme@domyfarieb.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

9.    Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude môcť využívať výhody vernostného programu.

7.    Záverečné ustanovenia
Tento vernostný program je marketingovou akciou (reklamou), nie verejným prísľubom či návrhom zmluvy. Vernostný program je vyhlásený na dobu neurčitú, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho upozornenia meniť podmienky programu alebo program ukončiť. Zmena podmienok programu alebo jeho ukončenie nadobudne účinnosť vyhlásením na stránke www.domyfarieb.sk. Spotrebiteľská akcia sa riadi výlučne podmienkami uvedenými vo všeobecných pravidlách a akékoľvek kratšie či stručne publikované pravidlá slúžia len na informatívny účel. Pravidlá a podmienky spotrebiteľskej akcie sú k dispozícii na webovej stránke www.domyfarieb.sk a súčasne k nahliadnutiu v každej zúčastnenej predajni Dom farieb.


Príloha č.1: Zoznam predajní zapojených do vernostného programu
*v uvedených franšízových predajniach nie je možné uplatňovať zľavy vernostného programu OSKAR, ani sa nepripisujú body za nákup
 
Predajňa Mesto Adresa
Dom farieb Bratislava R1    Rožňavská 1, 831 04 Bratislava
Dom farieb    Bratislava-Petržalka    Tupolevova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka
Dom farieb Dolný Kubín Matúškova 1634/9, 026 01 Dolný Kubín
Dom farieb Košice Sokolovská 173, 040 11 Košice
Dom farieb Levice Kpt. Jána Nálepku 137, 934 01 Levice
Dom farieb  Lučenec Haličska cesta 47, 984 01 Lučenec
Dom farieb  Michalovce Štefánikova 44, 071 01 Michalovce
Dom farieb Michalovce Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce
Dom farieb Nové Zámky P. Blahu 7/A, 940 54  Nové Zámky
Dom farieb partner Bardejov* Tačevská 43/A, 085 01 Bardejov
Dom farieb partner Detva* Obrancov mieru 15/A, 962 12 Detva
Dom farieb partner Dunajská Lužná* Orechová 60, 900 42 Dunajská Lužná
Dom farieb partner Holíč* Kátovská 1752/24, 908 51, Holíč
Dom farieb partner Martin* Dúbravca 3, 036 01 Martin
Dom farieb partner Piešťany Trebatice* Hraničná 562/3A, 922 10 Trebatice
Dom farieb partner Rabča* Hlavná 430, 029 44 Rabča
Dom farieb partner Rimavská Sobota*  Kalmana Mikszátha 240/4, 979 01 Rimavská Sobota 
Dom farieb Poprad Podtatranská 4931, 05 801 Poprad
Dom farieb Prešov Volgogradská 9/A, 080 01 Prešov
Dom farieb Prešov Jesenná 7, 080 05 Prešov
Dom farieb Púchov Námestie slobody 1618, 020 01 Púchov
Dom farieb Sečovce Obchodná 21/41, 078 01 Sečovce
Dom farieb Snina Strojárska 2746/105, 069 01 Snina
Dom farieb Trenčín Soblahovská 3161, 911 01 Trenčín
Dom farieb Vranov nad Topľou Mlynská 1628, 093 01 Vranov nad Topľou
Dom farieb Žiar nad Hronom Vieska 538, 965 01 Ladomerská Vieska
Dom farieb Žilina Kamenná 11, 010 01 Žilina

Výhody karty OSKAR

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach

loader